שעורים בחושן משפט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין הקדמה למתודולוגיה תלמודית השיעור מציג את מתודיקה ללימוד תלמוד שהוא סגנון אנליטי המכונה `דרך בריסק`. יש גם סגנונות אחרים ללימוד תלמוד ואין סגנון אחד עדיף. כמו כן אין טכניקה אחת ויחידה לניתוח סוגיה ובדרכים שונות ניתן להגיע לאותם תוצאות. מטרת השיעורים היא הקניית תבניות ושיטות שיכולות לעזור בלימוד הגמרא. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מאי חזית דדמא דידיה סומק טפי מתודולוגיה
הרב משה טרגין מקדש במלווה מתודולוגיה
הרב משה טרגין סמיכת הדיינים ההלכה קובעת שדיינים צריכים להיות סמוכים על ידי קודמיהם, ולא הדיוטות. מהו אופייה של סמיכה זו? האם הסמיכה מגדירה את המעמד האישי של כל דיין, או את מעמדו של בית הדין כולו? האם דין זה חל גם על בתי דין של התרת נדרים ושל חליצה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפקיד בית הדין של השבט לחלוקה לשבטים יש חשיבות גדולה במקרא. האם נותרה משמעות לחלוקה זו גם אחרי תקופת המקרא? מהו מעמדו של בית הדין השבטי? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפקיד הפשרה במערכת המשפט ההלכתית מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברי ושמא (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברי ושמא (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין דבר הגורם לממון לדעת רבי שמעון, `דבר הגורם לממון - כממון דמי`. האם דין זה מצביע על סוג חדש של בעלות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הגדרת גמר דין אדם שחייב את עצמו לשלם או להישבע - האם הוא יכול לחזור בו מחיובו? מה פשר השלב של `גמר דין`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין טוען וחוזר וטוען - היכולת לחזור מטענה שנטענה בבית דין אדם שחייב את עצמו לשלם או להישבע - האם הוא יכול לחזור בו מחיובו? מה פשר השלב של `גמר דין`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין עביד איניש דינא לנפשיה הגמרא אומרת שלפעמים אדם יכול לקחת את החוק לידיו מדין `עביד איניש דינא לנפשיה`. האם דין זה הוא חוץ-משפטי, או חלק מהסמכות הרגילה של בתי הדין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין רבי חייא קמייתא לדעת רבי חייא, אדם שנתבע על סכום מסוים והכחיש הכל, ובאו שני עדים והעידו שהוא חייב חלק מהסכום - חייב להישבע שבועת מודה במקצת על שאר הסכום. מהו טעם הדין? מהו יסוד דין מודה במקצת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שטרות העולים בערכאות של עכו`ם ודינא דמלכותא דינא האם ניתן, על ידי הכלל של `דינא דמלכותא דינא`, להכשיר שטרות שנכתבו בבתי משפט של גויים? האם יש הבדל לעניין זה בין שטרי ראיה לבין שטרי קניין? מהי סברת הדין של `דינא דמלכותא דינא`? האם בשטרות כאלו צריך להקפיד על כל כללי השטרות הרגילים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפיסה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפיסה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין גומלין לעיתים אין מאמינים לעד אחד בגלל חשש ל`גומלין` עם אדם אחר. האם זהו חשש לשקר, או הפקעה של נאמנות מיוחדת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי דבר דין `דבר ולא חצי דבר` קובע שאי אפשר לצרף שתי עדויות שונות לכלל עדות אחת. מהו היקפו של דין זה? מתי ניתן להתחשב גם בעדות על 'חצי דבר'? מתודולוגיה
הרב משה טרגין כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד מהו המקור לדין `כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד`? האם הוא נובע מחשש לשקר, או שזהו אחד מהליכי המשפט? מהן ההשלכות של שאלה זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מיגו נגד עדים מדוע `מיגו נגד עדים - לא אמרינן`? האם הכוח של מיגו חלש מהכוח של עדים, או שמא אין למיגו שום משמעות במקום שיש עדים? מהן הנפקא-מינות של שאלה זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין משיח לפי תומו לעיתים ניתן לסמוך על עדותם של פסולי עדות, כאשר הם משיחים לפי תומם. מהו אופיו ומהו היקפו של דין זה? האם הוא חל על כל פסולי העדות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין נוגע בדבר מי שהוא נוגע בדבר - פסול מלהעיד על אותו דבר. מהו אופי הפסול? האם קיים חשש שהוא ישקר, או שהפסול הוא פורמאלי, ונובע מהגדרתו כ'בעל דין' ולא כ'עד'? נפקא-מינות לחקירה זו: האם חל על קרוב דין `תחילתו וסופו בכשרות`? מה דינה של כת שנמצא אחד מהם קרוב או פסול? מהו המקרה של `כבר העידו עדים הראשונים`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין עד המסייע פוטר משבועה דין ידוע הוא שעדות של עד אחד מחייבת שבועה. היא עדות לטובת אדם מסויים יכולה גם לפטור אותו משבועה? האם `עד המסייע` מבטל את חיוב השבועה מעיקרו, או מהווה תחליף במקום השבועה? בהקשר זה, יש לדון גם בענייני גלגול שבועה, שבועת נשבע ונוטל, ודין `מתוך שאינו יכול להישבע - משלם`. מתודולוגיה
הרב משה טרגין עדים זוממים הגמרא קובעת שיש להתרות בעדים מייד אחרי עדותם, בתוך כדי דיבור. מהו יסוד דין `תוך כדי דיבור`? ומהו תפקידה של ההתראה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תמיכה חיצונית לעדות ההלכה מעניקה לעדות של שני עדים כוח כמעט מוחלט, אך ייתכן שבשל כך מוטלת עליהם גם מגבלה: אי אפשר לתמוך עדות בראיה משפטית נוספת, כמו 'מיגו' או שבועה. מה קורה כאשר עדותם של העדים אינה מספיקה, כמו במקרים של `תרי ותרי`, `כיוון שהגיד` או עדים שהם נוגעים בדבר? מתודולוגיה

עמודים