שיעורים ביורה דעה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין יסודות בענין ברית מילה מצוות מילה מופיעה בשני מקומות בתורה: בפרשת לך לך בצורה נרחבת, ובפרשת תזריע באיזכור בלבד - "ביום השמיני ימול בשר ערלתו". (ויקרא יב, ב)/ בהבחנה מדוקודקת נשים לב כי יש מספר הבדלים הנוגעים ליסודות מצוות מילה בין שני המקומות. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב מרדכי פרידמן אדם האוסר ואדם המתיר האם מותר לאדם להגיש לפני חבירו מאכל שלשיטתו הוא מותר אך לשיטת החבר הוא אסור? האם יש כאן איסור של `לפני עוור`? מהו אופיו וטעמו של `לפני עוור`? האם מותר לאדם המחמיר במאכל מסוים לתת אותו לפני החבר המתיר את אותו מאכל? האם מי שאינו סומך על היתר המכירה יכול לקנות פירות שביעית מבעל מכולת הסומך על היתר המכירה? האם יכול האוסר לסמוך על דבריו של המתיר שהוא החמיר כדברי האוסר? האם יש למתיר נאמנות לומר לאוסר שהוא החמיר כדבריו? נושאים בהלכה (חזרה)
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות קבורה נושאים בהלכה (חזרה)
הרב בנימין תבורי בעניין ברכת המילה הגמרא בפסחים דנה בצורת הניסוח של ברכות ומסבירה, שבעוד שניסוח של "ל..." (כמו בברכה 'להדליק נר של חנוכה') מתאים למצב בו הברכה קודמת לעשיית המצווה, בניסוח של "על..." (כמו בברכה 'על ביעור חמץ') קיימת מחלוקת בין ר' פפי לבין ר' פפא. נושאים בהלכה (חזרה)
הרב בנימין תבורי קריעה על ירושלים והמקדש? הגמרא מציינת שלושה חיובי קריעה שונים: על חורבן ערי יהודה, על חורבן ירושלים ועל חורבן המקדש. בשיעור זה נתיחס לכל אחד מחיובים אלו. נושאים בהלכה (חזרה)
הרב אהרן ליכטנשטיין לימוד חכמה יוונית נושאים בהלכה (חזרה)
פרופ' ישראל אומן קבוע ופריש
הרב אהרן ליכטנשטיין כפייה על הצדקה
הרב אהרן ליכטנשטיין המצוות התלויות בארץ השיעור עוסק בסקירה כללית של המצוות התלויות בארץ: סוגי המצוות השונים, ההבדלים ביניהם, ההיבטים הממוניים של מצוות אלו, פן הקדושה והבעלות במצוות התלויות בארץ והאיסורים השונים הקשורים אליהן.
הרב יעקב מדן מילה עד ידי שליח האם האב יוצא ידי חובתו במילה ע`י מוהל? השיעור עוסק בשאלה זו ובשאלות העומדות ביסודה: מהי הגדרת המצווה - חיתוך הערלה או שהאדם יהיה מהול? מהי זיקת האב למצווה - אחריות האב על בנו, או המצווה היא בגופו של האב? האם שייכת שליחות במצוות שבגופו?
הרב משה טרגין האם מילה היא מצווה שהזמן גרמא מדוע יש פטור מיוחד לנשים ממצוַת המילה, והרי זו מצוַת עשה שהזמן גרמה? האם מצוַת המילה היא אכן מצוַת עשה שהזמן גרמא? האם נשים פטורות מכל מצווה כזו?
הרב אהרן ליכטנשטיין כלאיים על איזה גידולים, על איזה 'חפצא', חל איסור כלאיים - רק על גידולים הראויים לאכילה, גם על גידולים המהווים מאכל בהמה, או אפילו על גידולים המשמשים לרפואה ולנוי? באיזה שלב נאסר הגידול משום כלאיים, ובאיזה שלב הוא אוסר גידולים אחרים?
הרב אהרן ליכטנשטיין קדימויות בצדקה וחסד מי קודם למי בצדקה? האם יש להתחשב רק בזהות המקבל, או שמא גם ביחס בין הנותן למקבל? האם ישנה עדיפות לתת את הכספים הפנויים לצדקה או שמא יש להשתמש בהם לעשיית גמילות חסדים?איזה חסד עדיף לעשות, במידה והיכולת לעשות חסדים היא מוגבלת, וכן איזו צדקה עדיפה? כיצד צריכה הנתינה עצמה להתבצע? האם צריך להכניס גם שיקולים סובייקטיביים? האם יש הבדל בין שיקול של אדם פרטי לשיקולים של מדינה?
הרב ישראל רוזן מכונות גילוח האם מותר להתגלח במכונות גילוח? מהי ההגדרה של `תער`, `מספריים` ו`מספריים כעין תער`?
הרב אהרן ליכטנשטיין מהות מצוַת המילה שיעור זה עוסק בשאלות יסוד הקשורות למהות מצוַת מילה: היקף המצווה, המצווים עליה (בני ישראל, או כל בני אברהם), המחוייבים בה (האב, האֵם, בית הדין והנימול עצמו), שאלת אופי המצווה, היחס שבין המילה לפריעה ואפשרות האב למסור את מצוַת המילה המוטלת עליו בידי שליח.
הרב אהרן ליכטנשטיין האם יש חובה ציבורית לגמילות חסדים?
הרב יוסף צבי רימון הלכות כשרות (א) - המכשירים במטבח השיעור סוקר את מצוַת אכילת המצה בזמן הזה - האם היא מדאורייתא או מדרבנן, ומהו שיעור המצה שחייבים לאכול - כזית או שני זיתים. מהו שיעורו של `כזית`? הראשונים נחלקו בהגדרת היחס שבין כזית לבין כביצה, וכן בשאלה האם `כביצה` נמדדת כאשר הביצה בקליפתה או כשהיא איננה בקליפתה. האחרונים העלו סברה שהמידות בימינו נשתנו, ולכן יש להגדיל את כל השיעורים.
איתי מושקוביץ שליחות במילה שיעור זה עוסק בשליחות במילה, לאור בחינה מעומקת של דיני שליחות ושל דיני מילה. נראה, כי שאלה זו תלויה בהבנת אופי החיוב המוטל על האב.
הרב יוסף צבי רימון הלכות כשרות (ב)
הרב אהרן ליכטנשטיין מילה בשבת כדי לנתח את נושא המילה בשבת, יש לדון בהלכות מילה ובהלכות שבת. האם השבת הותרה או דחויה בפני מצוַת המילה? מהו הגורם הדוחה (או מתיר) את השבת: מצוַת המילה, או כניסת התינוק בבריתו של אברהם אבינו?
הרב יוסף צבי רימון טבילת כלים
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין הטפת דם ברית
רבני ותלמידי הישיבה מצות כתיבת ספר תורה מוני המצוות מנו מצווה מיוחדת לכתוב ספר תורה. מהו גדרה של מצווה זו? האם היא נוהגת גם בימינו?
הרב אהרן ליכטנשטיין חצי שיעור
הרב משה טרגין שבועת ביטוי להבא ברור שמי שנשבע שלא יאכל, ועבר על שבועתו ואכל - עבר על איסור; אך מהו אופי האיסור? האם מתברר למפרע שנשבע שבועת שקר, או שמא הוא קיבל על עצמו איסור עצמאי, מעין נדר? הדים לחקירה זו אפשר למצוא במחלוקת אמוראים בעניין מקור הדין, ובכמה מחלוקות תנאים בעניין היקפו - האם גם מי שאכל פחות מכזית חייב? האם יש היקש בין שבועה על העבר לבין שבועה על העתיד? האם ניתן להתפיס שבועה אחרת בשבועה כזו?

עמודים