פרשת תצוה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון פרשת תצוה - למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן ממבט ראשון נראה כאילו התורה מייחסת חשיבות ראשונית למשכן ולמקדש, ואילו הנביאים, ספר תהילים וחז`ל מייחסים יתר-חשיבות דווקא למצוות הצדקה והחסד. למעשה, הקדמת פרשת משפטים לפרשיות המשכן משדרת את המסר ההפוך: `כי לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח`. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין כהן לשבעה ימים 'אהרון הכהן' - צמד מילים אלו נראות כמו דבוקות זו-לזו מששת ימי בראשית. הלומד בפרשייתנו מגלה שלא כן הוא. עד כה תואר אהרון בפרשיות ובאירועים רבים, אך לא ככהן. דומה כי מעמד זה מתחדש כעת. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מבוא לפרשות המשכן (ב) – תפקידם של הכהנים במשכן ההיוועדות ובמשכן העבודה 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור הוויכוח על דרך החינוך לאמונה וביטוייו בפרשיות המשכן 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת תצוה – מחדש בטובו בכל יום תמיד בפרשת תצוה, הממשיכה את העיסוק במשכן, מופיעה פרשיית קרבן התמיד. בשיעור נעסוק בשאלת מיקומה של פרשיית התמיד בציווי על כלי המשכן, וביחס בינה לבין ההופעה של פרשיית התמיד בפרשת פנחס. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת תצוה - עולת התמיד מדוע הציווי על עולת התמיד מופיע עוד לפני שהוקם המשכן? מהו היחס בין פרשת התמיד שבפרשת תצווה לבין פרשת התמיד שבפרשת פינחס? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תצוה - מזבח הקטורת - מקומו במשכן ומקומו בפרשה מיקומה המפתיע של פרשת מזבח הקטורת בציווי על המשכן הביא את הפרשנים לשתי גישות שונות: 'הקטנה' בערכו מחד, ו'הגדלה' בערכו מאידך. המאמר עוסק בשאלה זו ומציע אפשרות ביניים המתבססת על הבנת משמעותה של מצו?ת הקטרת הקטורת. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תצוה - פרשת עולת התמיד המאמר דן בשאלת מעמדו של מזבח העולה, על רקע פרשת עולת התמיד, שנראית כמצויה לא במקומה. פרשה זו נראית גם כמיותרת, שהרי התורה חוזרת עליה בפרשת פינחס. האם יש קשר בין עולת התמיד לבין הציווי להקטיר קטורת "תמיד"? 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת תצוה - פסוקי ההשלמה של ציווי המשכן 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת תצוה - גילוי כבוד ה' על המזבח מהו מקור הציווי של משה לגבי היום השמיני למילואים? מנין לו שעתיד ה' להתגלות אם לא נאמר לו כך? מהו תאריכו של היום השמיני? לכאורה, כבר נגלה כבוד ה' בסוף ספר שמות. מהו היחס בין שם לכאן? ךמה מופיע בפרשתנו הציווי על קרבן התמיד? מהו היחס בין המשכן למזבח? מהו כבוד ה' שמשה מבטיח לישראל בספוק "וירא אליכם כבוד ה'"? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת תצווה - החושן 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת תצווה –"ולא ישאו עוון ומתו" סקירת רשימת בגדי הכהונה המופיעים בתחילת הפרשה, תגרור את תשומת הלב לחסרונן של הציץ והמכנסים מרשימה זו. בשיעור הקרוב ננסה לענות על התמיהה הזו, מתוך עיון במטרת בגדי הכהונה, משמעותם של הציץ והמכנסיים, וביחסם לשאר בגדי הקודש. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת תצוה – בנייה ומבנה בפרשות המשכן בשיעור זה נעסוק בנקודות שונות מתוך פרשות המשכן. כך, נסקור את שיטתו של מאיר בן אורי ז"ל לפיה הפסוקים היו כתובים על כלי השרת, נעמיק במבנה פרשות תרומה ומשפטים, ומתוך כך נעמוד על משמעותם של האפוד, המנורה וכלים נוספים, ועל השארת השכינה בתוך עם ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן הדור קבלוה בימי אחשוורוש בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי בגדי הכהונה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן הדלקת המנורה ומחיית עמלק חסידות לפרשת שבוע
הרב יהודה עמיטל ואתה תצוה משה מצווה על אהרן - ללמדך שעבודת ה' בשכל חשובה מעבודתו ית' ברגש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל משה רבנו מדוע לא מופיע שמו של משה בכל פרשתינו? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל תורה ומשכן מדוע, לפתע, מופיע הציווי על הדלקת הנרות, שהיא אמנם חלק מעבודת המשכן אבל איננה קשורה לכלי המשכן? למה בכלל מופיע הציווי על הטבת המנורה והעלאת הקטורת בפרשיות בניית המשכן? למה לא נזכר שמו של משה בפרשה? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין זכור בין ההכנות למתן תורה לבין פרשת משפטים עוברים בני ישראל מ`נעשה` לנעשה ונשמע` היא מטבע לשון של מלאכים. מה השתנה? עם ישראל לאחר מתן תורה עובר תהליך של למידה. הם לומדים מצוות שבין אדם לחבירו ומכך הם מתקרבים לפני ה' ומתלכדים כעם אחד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל היכן נמצא משה? משה אינו מופיע כלל בפרשה בשמו. חלוקת העבודה בין משה ואהרן משתנה מרגע הקמת המשכן. אהרן ככהן גדול הופך לפוסק ואילו משה הופך לעוסק ברוח. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין האסתטיקה ביהדות מהו היחס ביהדות לאסתטיקה ויופי? כיצד משפיע עיצוב בית הכנסת על המתפללים בו? כאשר אדם מגיע במצב רוחני גבוה ההוד וההדר מרומם אותו שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין הרהורי הלב ישנם מספר סוגים של הרהורי הלב. ישנם הרהורי עברה עליהם מכפר קורבן עולה. ישנם הרהורי מצווה שבהם האדם אינו שלם עם עשיית המצווה או שהוא עושה אותה מתוך הרגל, ולעיהם מכפר האבנט של בגדי הכהונה. שאול חומל על אגג משיקולים אישיים, וכן עמ`י ייוצא למלחמה בפרשת פילגש בגבעה משיקולים חומריים. בשני המקרים ישנה ענישה- לא על עצם המעשה שעשו אלא על כוונת ליבם. שינן מצוות שבהן כוונת הלב היא חלק בלתי נפרד מקיום המצווה עצמה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין הרהורי הלב ישנם כמה סוגים של הרהורי לב הטעונים כפרה. מצווה שנעשית מתוך שיקולים אישיים זרים עלולה להיחשב כעב?רה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין `לשכני בתוכם` השראת השכינה במשכן אינה רק צורך הדיוט, אלא אף צורך גבוה, על אף הקושי להבין עניין זה בשלמותו. הקב`ה התאווה כביכול לשכון בתוך עם ישראל, וזהו הנימוק העמוק ליציאת מצרים כולה, שהיוותה שלב ראשון ביישום מטרה זו. המטרה הוגשמה באופן סופי בבניית המשכן. לכן כשעם ישראל גלה, השכינה גלתה עמו והגאולה של עם ישראל היא גם גאולת השכינה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח

עמודים