פרשת בראשית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון פרשת בראשית - האיש והאישה מדוע דרשו חז`ל שהאיש והאישה נבראו `דו פרצופים`? ומדוע הופרדו הדבקים במהלך הבריאה? מה פשר הקביעה `והוא ימשול בך` - האם זוהי קללה שעלינו להתגבר עליה, או שמא גזירה אלוקית נצחית המחייבת אותנו? 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור חטאי מוסר וכפירה מאדם ועד המבול הפרשה הראשונה של ספר בראשית עוסקת באירועים קוסמופוליטיים: בריאה, תולדות האנושות, היררכיית הטבע ("וכבשה ורדו בדגת הים ..."), יחסי האדם ובוראו (גן עדן, שכר ועונש), זוגיות ("לא טוב היות האדם לבדו"), המוות ("עד שובך אל האדמה"), השגחת ה' ("קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה") ותוחלת החיים ("והיו ימיו מאה ועשרים שנה"). הלקח שניתן להפיק מהסיפורים הנזכרים בה מהווים את תשתיות היסוד של הנהגת העולם... 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת בראשית 01- פרשת השבוע
הרב זאב ויטמן עץ הדעת ועץ החיים 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת בראשית - האדם והטבע האם התורה היא מסמך היסטורי או מסמך דתי? האם מטרתה לתאר עובדות ריאליות או אמיתויות דתיות? לגבי נידון דידן, האם כוונת התורה היא להסביר כיצד נברא העולם או לאיזה מטרה הוא נברא? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בראשית - `וישע... לא שעה` מדוע? מדוע לא שעה הקב"ה למנחתו של קין, ואילו למנחתו של הבל - כן? הפגם של קין נובע מבחירת עיסוקו - עובד אדמה. עיון בדברי הרב הירש והלל צייטלין. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בראשית - סיפור הבריאה והמשבר האקולוגי של דורנו התורה 'הואשמה' בכך שציוויי הקב"ה לאדם בנוגע ליחסיו עם הטבע הביאו למשבר האקולוגי. האם כך הם פני הדברים? עיון בסיפור הבריאה ובפירושים השונים מעלה שדווקא ההיפך הוא הנכון. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת בראשית - חטאו ועונשו של הנחש 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת בראשית - למך אבי נח כיצד ידע למך שבנו עתיד לנחם את העולם? ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בהקבלה שבין נח למשה, או אולי בתקוותו של למך לכפרת קללתו של האדם הראשון. עוד ייתכן, שיש להשוות בין למך אבי נח לבין למך בן-בנו של קין: זה - אחד מ`בני האלוהים`, בני דור המבול, שבעוונם נשחתה הארץ; וזה - אבי האחד ששרד, המבטא תקווה ובקשה לנחמה מאת הקב`ה. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת בראשית - ויתהלך חנוך את הא-לוהים בין הדמויות השונות שבפרשת בראשית, מתואר חנוך בן ירד אך בקצרה, ורב הסתום מן הגלוי אודותיו. ברור כי זהו אדם מיוחד, שהכתוב מעיד עליו כי התהלך את הא-לוהים; ברם, מה משמעות הביטוי `ואיננו כי לקח אותו א-לוהים`? למה לקח אותו א-לוהים? מדוע קצרו חיי חנוך יחסית לשאר הדורות שבפרשה? ומה משמעותה של פרשה קצרה זו? השיעור מבקש לשרטט קו העובר בין ארבע הדמויות המרכזיות בתחילת חומש בראשית - אדם, חנוך, נח ואברהם - בשאלת מקומו של האדם מול א-לוהיו ומול סביבתו. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת בראשית - סיפורה של חוה- פרק ד' השיעור משווה בין תיאור לידת קין ותיאור לידת שת. בלידת קין נוצרת תחושה של שיויון בין האדם לבין הקב`ה ועל כן נופל קין בגאוותו. בלידת שת נמצאת ההבנה כי החיים והמוות הוא מהקב`ה, ומשם מתועלים כוחותיו של האדם לאפיקים חיוביים יותר עד לידת אנוש. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת בראשית - פרשת הבריאה - פרק א של ספר בראשית 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בראשית - "נעשה אדם" 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת בראשית - קין, הבל ושת מדוע שעה ה' אל מנחתו של הבל ולא אל מנחתו של קין? מה שורש ההבדל בין שני האחים? בשיעור ננסה לחשוף את ההבדלים בין תפיסות העולם והמציאות של שני האחים, ואת יסוד החטא והעונש של קין: תחושת הבעלות הכוזבת על העולם. לסיום, נראה כיצד הדברים באו לידי תיקון עם הופעתו של שת ושושלתו. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת בראשית – מדוע נמנעה מהאדם אכילת עץ הדעת? מדוע אדם הראשון לא הורשה לאכול מעץ הדעת? על מנת לענות על שאלה זו, נעמוד על הקשר הניגודי בין פרשיית עץ הדעת לציווי המן, ומתוך כך לשתי אפשרויות של יחס לקניית הידע. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן ערכו של האדם בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן איכה חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בראשית - הגאולה כבריאה הפטרת פרשת בראשית משלימה את הפרשה בכך שהיא נותנת מתבוננת על הבריאה מנקודת מבט שונה, בה לא האדם וייעודו נמצאים במרכז הבריאה אלא הקב`ה וכבודו. כבודו של הקב`ה גם משמש כסיבה לגאולת ישראל, ומכאן ממשיכה ההפטרה לבאר כיצד שמירת כבוד שמיים מתיישבת עם העונשים לעם ישראל. במקביל, מדגישה ההפטרה את הגאולה כבריאה מחודשת, המחייבת תהילה וכבוד לקב`ה. עיון בהפטרות
הרב יהודה עמיטל מדוע חטא קין? מדרשי חז`ל מקישים מחטאו של קין לרציחות ולמריבות המלוות את ההיסטוריה שאחריו. כך אנו למדים על שלוש הסיבות העיקריות שבגללן פורצות מלחמות בעולם, ועל חובתו של האדם להיאבק ביצרו ולא להיכנע לו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין כתנות עור ועלה תאנה יש הבדל עמוק בין הלבוש שעושים אדם וחוה לעצמם לבין הלבוש שעושה להם הקב`ה. הלבוש של אדם וחווה מייצג את הבושה ואילו הלבוש של הקב`ה את הצניעות והיראת שמיים, וקבלת מצוות מתוך מאמץ. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק אדון כל המעשים התורה נפתחת בבראשית ברא על מנת שידעו אומות העולם כי לנו נתנה ארץ ישראל. בבריאה ניתנה לעם היהודי ראייה יחודית של קדושה המאפשרת לנו לראות את יופיה ויחודה של ארץ ישראל ולהיות מוכנים לתת את נפשינו עליה. מהמילים בראשית ברא אנו לומדים את ערך הבעלות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יעקב מדן אדם, חווה ו...הנחש המדרש מדבר על כך שהנחש הקדמוני היה בצורת אדם, ובעל תכונות כשל אדם, אך ללא צלם אלוקים. בעילת חוה הביאה להולדת קין, אשר היה הרוצח הראשון ולזרע של אנשים `מזוהמים`. רק במבול נעלמים `בני האלוקים` ונותרים בני האדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יעקב מדן חטאו ועונשו של הנחש שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת בראשית - מה ניתן ללמוד מהפסוק הראשון בתורה? הפסוק הראשון בתורה נראה קצת סתום. מה בכל זאת ניתן ללמוד ממנו? שני מסרים עיקריים, הראשון הוא שהקב`ה הוא טרנצנדנטי, ולכן אנו לא יכולים להשיג ממהותו מאומה. גם אם יש אלים אחרים בעולם, קיים הבדל מהותי בין הקב`ה להם: הם באים מתוך העולם והוא לא. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח

עמודים