עיון פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר פתיחה למסכת פסחים בהשיעור זה נסקור את סוגית הפתיחה למסכת פסחים הדנה בשאלה האם כוונת המילה 'אור' הינה לערב או ליום. נדון בסוגיה עצמה, ובתפקידה כסוגית פתיחה למסכת. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר לא נתנה התורה למלאכי השרת הביטוי- 'לא נתנה התורה למלאכי השרת', עולה במספר הקשרים והוא טומן בתוכו מספר פירושים. בשיעור זה ננסה לעמוד על ביאורו של הביטוי תוך כדי דיון במספר סוגיות בהם הוא מוזכר (בדיקת חמץ, בדיקת חרקים בירקות ועוד). בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב הבוקר אור שלושה סוגי אורות מוכרים לנו בספרות הלכה: אור היום (השמש), אור הלבנה, ואור הנר. לכל מצווה התלויה באור ישנה דרישה לסוג אור מסוים. אור השמש נדרש לבדיקת סכין השחיטה, להכרעות בדין תורה, לברכת יוצר אור. מאידך, לברכת הלבנה: יש לברך לאור הלבנה, ואילו לבדיקת חמץ די באור הנר. מטרת שיעור זה הינה להראות כיצד השימוש באור בכל אחת מן הסוגיות ההלכתיות שנסקור, מביע רעיון שונה. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מצוות אכילת מצה בערב ט"ו כידוע, ישנה חלוקה בין חג הפסח (י`ד בניסן) ובין חג המצות שנחוג במשך שבעת ימים. בשיעור זה נראה כי לחלוקה זו ישנם השלכות הלכתיות ולמדניות, הנתונות למחלוקות בין הראשונים בנוגע למנין המצוות, מצוות אכילת מצה והשלכות הלכתיות נוספות. בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב האם סומכים על הנשים? האם נשים יכולות לבצע בדיקת חמץ? בכדי לענות על שאלה זו נברר שני נושאים: נאמנות נשים ומטרת בדיקת החמץ. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מצה עשירה מהי מצה עשירה? האם מי פירות אכן אינן מחמיצין? האם ניתן לאכול מצה עשירה בחג הפסח? מהי מחלוקתם של הרב עובדיה יוסף והרב מרדכי אליהו בעניין זה? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר כוס חמישית כמה כוסות של יין עלינו לשתות בליל הסדר? מהו טעם מצווה זו? האם ישנה מצווה לשתות כוס חמישית? מה עומד מאחורי דין הכוס החמישית? מדוע ראה הרב גורן חשיבות רבה בשתתית כוס חמישית? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב בדיקת חמץ כפי שראינו בשיעורים קודמים, בדיקת חמץ אינה בדיקה שייעודה לאתר חמץ בבית, כי אם לתת לבית חזקת בדוק. בשיעור זה ננסה להבין מהו טיב הבדיקה המקנה לבית חזקה זו, ובאיזו צורה יש לבדוק בערב בדיקת החמץ? האם ישנו צורך בבדיקה רצינית או שמא די בטקס איתור עשרת הפתיתים שהוחבאו בפינות הבית. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר פסח שני אחד מייחודיו של קרבן הפסח, הינה העובדה שהתורה מאפשרת להשלים את קיום המצוה במועד ב'. מדוע אפשרות זו קיימת דוקא בקרבן הפסח? האם מדובר בתשלומים על הפסח הראשון או במצוה עצמאית? מה הם ההבדלים בין פסח ראשון לפסח שני? כיצד תפס הרבי מלובביץ' את דין פסח שני? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר חיוב נשים בפסח שני האם ישנו הבדל בין רמת חיובה של האישה בפסח ראשון לחיובה בפסח שני? האם הסיבה שבגללה לא הקריבה פסח ראשון, משפיעה על רמת חיובה בפסח שני? ובאופן כללי, האם ישנו חיוב על האדם למנוע מצב שהוא יעבור על איסור שנעשה בעבר? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב עובר לעשייתן חכמים קבעו כי ברכת המצוות נאמרת 'עובר לעשייתן'. מהו הרעיון שמאחורי כלל זה? מהם המקרים החריגים בהם יש לברך לאחר קיום המצוה? מדוע? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר אינו כדרך הנאתו ונותן טעם לפגם בשיעור זה נעסוק בסוגיה מהלכות 'איסור והיתר' העולה בפרקנו, במסגרת הדיון בהלכות חמץ בפסח. מהו דין 'נותן טעם לפגם'? האם נחיל דין זה גם על מקרים בהם ישנה כמות גדולה של טעם פגום? כיצד סוגיה זו משפיעה על כשרותן של התרופות? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב טבעם של איסורי הנאה שיעור זה יתמקד באיסור הנאה מחמץ בשבעת ימי הפסח. במקראות לא מצאנו שום אזכור לכך שחמץ אסור בהנאה. חכמים, שהיו מודעים להעדרו, ניסו להבין כיצד ניתן למצוא את יסודותיו במקורות. בשיעור זה נעניין בדברי חכמי א`י שעסקו בשאלה זו, ומתוך כך נבין טוב יותר את איסור הנאה מחמץ בפסח. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר תוקף מנהג המקום את הסוגים השונים של מנהגי המקום, ניתן לחלק לשלוש קבוצות: מנהג כחומרא וסייג, מנהג טעות ומנהג שנובע ממחלוקת הפוסקים. בשיעור זה נסקור מנהגים אלו, את מקור תוקפם ובשאלה מתי אפשר / ניתן לבטל מנהג. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מנהגים (ב) - ההולך ממקום למקום כיצד על האדם הנודד ממקום למקום לנהוג בנוגע למנהגי המקום ממנו יצא, ולמנהגי המקום אליו הוא מגיע? מהי משמעותו של איסור 'לא תתגודדו' לעניין זה? האם ההלכה שונה במקרה של קהילה שלמה שנאלצה לגלות ממקומה? האם ניתן ללמוד מכאן בנוגע למנהגי האישה לאחר החתונה? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מנהגים (ג) – מנהגי אבות האם הבנים חייבים לשמור על מנהגי אבותיהם? האם פסיקת ההלכה של האב מחייבת את הבן? האם חובת השמירה על מנהגי אבות נובעת מהחיוב של מנהגי המקום, או שמדובר בעניין נפרד? מה מעמד המנהגים שאינם נחלת כלל הציבור, אלא שייכים לקבוצה מסוימת או שהאב קיבל על עצמו? כיצד ניתן לבחון את סוגיית שינויי מבטא התפילה בהקשר זה? מה הדין במנהגים שסיבת תיקונם כבר חלפה מן העולם? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מנהגים (ד) – מנהג בפסיקת הלכה האם יש מקום לדבר על מנהג בפסיקת הלכה? כידוע, מקובל שעדות שונות נוהגות להלכה כדעת פוסקים שונים שאינם בין החיים. מהי רמת החיוב של קבלה זו? על מה מתבסס הרב עובדיה יוסף בקובעו כי על בני עדות המזרח לנהוג כמרן ר' יוסף קארו? נבחן סוגיה זו גם סביב מנהגי העדות השונות בנוגע לייחוד לאחר החופה. בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב שלוחי מצווה אינם ניזוקים, האמנם? כלל לימדונו חכמים: 'שלוחי מצווה אינם ניזוקים'. האם השליחות היא תעודת ביטוח מפני הסכנה? בשיעור זה ננסה לעמוד על התנאים המגבילים של כלל זה, ומתוך כך ננסה לעמוד על השאלה, האם אכן חכמים סברו שקיום מצווה מבטח את האדם מפני הסכנה? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב יום טוב שני מהו הגדר ההלכתי של יום טוב שני לאחר שפסקו מלקדש את החודש על-פי הראיה? כיצד צריך לנהוג תושב חו`ל שמגיע לארץ ישראל לחגים? האם בן ארץ ישראל צריך לשמור על יו`ט שני במהלך טיול בחו`ל? אילו מקומות מוגדרים בחו`ל לעניין זה? מה דין העיר אילת? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מנהג שהפך להלכה קיימים מספר מנהגים שהתקבלו להלכה בקרב כלל ישראל בעקבות הנוהג הלכה למעשה. כך למשל בנוגע להרחקות בין עוף וחלב, תענית בכורות, כיסוי ראש לגברים ועוד. בשיעור זה נעסוק במקרים אלו ובדרך שבה נקבעו להלכה. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר אכילת צלי בערב פסח שיעור זה עוסק במנהג אכילת צלי בערב הפסח, וכן במנהגים אחרים שנשתרשו בקהילות ישראל, הנוגעים לדרך ציון הקרבת קרבן פסח לאחר חורבן בית המקדש. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר ברכה על מנהג-הדלקת נרות בערב יום הכיפורים האם מברכים על מנהגים? בשיעור זה נבחן שאלה זו דרך סקירת שלושה מנהגים – מנהג הדלקת הנרות בערב יוה`כ, הברכה על ההלל בראשי חדשים והדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת. האם ספרדי השומע אשכזי המברך על ההלל בראשי חדשים יענה אחיו אמן? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב איסור חמץ במקדש ובגבולין במשניות בסוף הפרק הראשון של מסכת פסחים, אנו מוצאים את המעבר מעיסוק באיסור חמץ בגבולין, לאיסור חמץ במקדש. מהו הרעיון מאחורי הסימנים אותם עשו הכהנים לעם בערב הפסח? כיצד עניין זה מתקשר לאיסור הקרבת השאור והדבש על המזבח? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מתי נדרשת מחאת חכמים? הגמרא עוסקת בשישה מעשים שעשו אנשי יריחו – חלקם ברצון חכמים וחלקם שלא ברצון חכמים. מתי יש למחות בציבור במנהג שאינו ראוי ומתי יש להניח לציבור לנהוג כפי מנהגם? מתי יש להחיל את הכלל 'מוטב יהו שוגגין ואל יהיו מזידין'? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מסורת ופסיקה מדעית-חמץ ושיבולת שועל כדוגמה כיצד יש להתייחס למקרים בהם המסורת ההלכתית שהתקבעה, מנתגשת עם הידע המדעי הידוע לנו כיום? בישוע רזה נבחן שאלה זו, לאור הזיהוי המדעי כיום לשיבולת שועל. האם שיבולת השועל שלנו היום אסורה בפסח? מה דין מצה שאינה מחמיצה? מהו החימוץ האסור? האם ניתן לדרוש מאנשים להצטער בעת קיום מצווה – כדוגמת אכילת מצה לחולי צליאק? בשבתך בביתך פסחים

עמודים