עיון ברכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי ב.; כא. - חיוב קריאת שמע מה תוקף חיוב קריאת שמע - מדאורייתא או מדרבנן? מה דינו של אדם המסופק אם קרא קריאת שמע? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי ב.; ד.; ח:; כז. - סוף זמן קריאת שמע של ערבית מתי הוא סוף זמן קריאת שמע של ערבית? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי ד:; ט: - סמיכת גאולה לתפילה מה טעם דין סמיכת גאולה לתפילה? האם זהו דין בתפילה או דין בקריאת שמע? האם יש לסמוך גאולה לתפילה גם בתפילת ערבית? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי ז:; כא:; מז: - ה' ניצב בעדת א-ל. מהו המקור לצורך בעשרה יהודים לאמירת כל דבר שבקדושה? האם די בעשרה נוכחים, או שצריך עשרה מתפללים? האם יש חובה להתפלל בציבור? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי ח. - שניים מקרא ואחד תרגום מהו זמן חיוב "שניים מקרא ואחד תרגום"? מהי מהותו של דין זה? האם קריאת פירוש מסויים יכולה לשמש כתחליף לתרגום? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי י: - אכילה לפני קריאת שמע וערבית האם מותר לאדם המחוייב במצווה מסויימת לעשות פעולה אחרת לפני קיומה? האם צריך להפסיק עשיית פעולה (או אכילת סעודה) כדי לקיים מצווה? ומי שהתחיל לעשות מלאכה באיסור - האם עליו להפסיק לשם קיום המצווה? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי יב. - פתח בשיכרא מי שכיוון לברך, וטעה ובירך נוסח לא נכון - האם יצא ידי חובת הברכה? האם כוונה שלילית או הפוכה מעכבת בברכות? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי יג. - כוונה בקריאת שמע ובקיום מצוות איזו כוונה דרושה בקריאת שמע? איזו כוונה דרושה בכל המצוות? האם יש מצוות שבהן הכוונה אינה מעכבת? האם יש צורך לכוון על קיום מצוות דרבנן? האם ניתן להתנות על הכוונה במצוות? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי יג. - שיעור קריאת שמע מן התורה לשיטת רוב הראשונים, שחיוב קריאת שמע הוא מדאוריתא, אילו פרשות נכללות במסגרת מצווה זו? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי יד. - הלל מדוע אין גומרים את ההלל בראש חודש ובחול המועד של פסח? האם מצו?ת קריאת ההלל היא מדאורייתא או מדרבנן? האם מותר לברך על מנהג? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי יד. - העוסק במצווה פטור מן המצווה מדוע העוסק במצווה פטור מן המצווה? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי טו. - ברכת המצוות מדוע צריך לברך קודם קיום מצוות? האם הברכה היא חלק מקיום המצוה, או חובה נפרדת? מתי יש לברך - לפני קיום המצווה או אחריה? מדוע המסתפק אם קיים את המצוה צריך לחזור ולקיימה בברכה, הרי ספק ברכות להקל? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי טז. - טעימה בתענית מה ההבדל בין אכילה לבין טעימה? האם מי שטועם תבשיל חייב לברך ברכה ראשונה? האם אדם שקיבל על עצמו תענית מותר לטעום תבשיל? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי יט: - למעמדן של מצוות דרבנן מה תוקפן של תקנות חז"ל? האם מי שעובר על דברי חז"ל עובר על איסור דאורייתא או על איסור דרבנן? מהו היחס בין המצוות דאורייתא לבין המצוות דרבנן? מהו היקף סמכותם של חכמים? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי כ. - חינוך קטנים (א) על מי מוטלת מצו?ת החינוך? מהו תוקף מצווה זו - מדאורייתא או מדרבנן? האם יש חיוב על האב להפריש את בנו מאיסורים? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי כ. - חינוך קטנים (ב) השיעור עוסק בדינים ספציפיים של מצו?ת החינוך: מצו?ת והגדת לבנך (האם היא חלק ממצו?ת זכירת יציאת מצרים, או מצווה עצמאית) ומצו?ת הראיה ("יראה כל זכורך"). בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי כ: - הרהור כדיבור מהו היחס בין דיבור לבין הרהור בלב? מהו היחס בין קריאה בשקט לבין הרהור? אם "הרהור כדיבור" - האם מחשבות זרות בזמן התפילה נחשבות להפסק? מה היחס בין דין "שומע כעונה" לבין "הרהור כדיבור"? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי כ: - חיוב נשים בקידוש האם נשים יכולות להוציא גברים בקידוש היום? מה היחס בין מצו?ת התוכחה לבין מצו?ת הערבות? מהו טעמה של מצו?ת הקידוש? האם קיים הבדל בין קידוש הערב לבין קידוש הבוקר? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי כא. - ברכות התורה מהו המקור והתוקף של ברכות התורה? מדוע נשים מברכות ברכות התורה, הרי הן לא נצטוו על לימוד תורה? מדוע אין צורך ללמוד תורה מייד בסמוך לברכות התורה? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי כא. - איזו היא עבודה שבלב? האם חובת התפילה היא מדאורייתא או מדרבנן? מהו ההבדל בין מעשה מצווה לבין קיומה? מהו היחס בין תפילת היחיד לבין תפילת הציבור? מדוע נשים חייבות בתפילה - הרי זו מצו?ת עשה שהזמן גרמא? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי כא. - נדיב לב עולות מהו אופייה של תפילת נדבה? מדוע המתפלל תפילת נדבה צריך לחדש בה דבר? מה דינו של מי שמסתפק אם התפלל את אחת מתפילות החובה שלו? האם גם כיום ניתן להתפלל תפילת נדבה? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי כב. - טבילת עזרא ידוע לכל שעזרא תיקן טבילה לבעלי קרי. מה טעמה של תקנה זו? מדוע אין אנו נוהגים כך כיום למעשה? כיצד מתאר הרמב"ם את גלגולה ההיסטורי של התקנה? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי כו. - תפילת תשלומין מהי מהותה של תפילת התשלומין? האם זהו קנס, אפשרות לתיקון, או הגדרה אחרת? מדוע יש להקדים את תפילת החובה לתפילת התשלומין? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי כז. - תוספת שבת מהו מקור דין תוספת שבת, ומהו אופייו? מהו היחס בין תוספת שבת לבין זמן "בין השמשות"? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי כז: - ויפגע במקום מהו מעמדה של תפילת הערבית: האם היא רשות, מצווה או חובה? בשבתך בביתך ברכות

עמודים