מקדש
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין עלייה להר הבית בימינו האם ניתן לעלות להר הבית בימינו? שאלה זו מתפרטת לארבעה נושאים שונים: זיהוי האזורים השונים של המקדש (קודש הקדשים, ההיכל והעזרה), גדרי מצוַת מורא מקדש (אופן העלייה המותרת), בעיית הטומאה והטהרה בעלייה להר הבית (ובפרט - נידה, בעל קרי וטבול יום), והאם קדושת הר הבית חלה גם כשבית המקדש חרב (האם קדושה ראשונה וקדושה שנייה קדשו לשעתן, או גם לעתיד לבוא).
הרב משה טרגין מנורת המקדש
הרב משה ליכטנשטיין עולת ראיה ומצוות ראיה מהו היחס בין מצוַת הראיה - העלייה לרגל, ובין חובת הבאת הקרבן - עולת הראייה? האם זוהי מצווה אחת או שתי מצוות? השיעור עוסק בגישות השונות בעניין ובפסק הרמב`ם בנושא. לשאלה זו כמה נפקא-מינות: חיוב נשים בשתי המצוות, חובת תשלומין למי שלא הביא את הקרבן בזמנו, וכן שיעור שווי הקרבן.
הרב יוסף צבי רימון הלכות עלייה להר הבית השיעור עוסק בהלכות הקשורות לעלייה להר הבית. ההתמקדות היא בשני תחומים: הטבילה, והחובות הנובעות ממצוַת מורא מקדש.
הרב משה טרגין סוף טומאה לצאת בדיני טומאת אוהל נפסק שכל דבר הנמצא במסלול שהמת עתיד לצאת בו מן הבית - נטמא, גם אם הפתחים שבמסלול זה סגורים. מהו אופי דין זה? האם אנו מתייחסים לפתחים כאילו נפרצו, או שהטומאה חלה באופן גורף בכל 'תחומו' של המת, ואיננה מתחשבת במכשולים בדרך? לשאלה זו השלכה מעשית לדיני טומאת כוהנים.
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין שיירי מצווה מה משמעותו של המושג שיירי מצווה? איפה נתקלים בו בעולם ההלכה? למה מוצאים הבדל בין סמיכה ותנופה בקרבנות לשיירי הדם בהקשר של שיירי מצווה? מה דין ברכה על שיירי מצווה? מה פשר הברכה על שיירי המצווה? כיצד מגדיר הרמח`ל בספרו מסילת ישירים את המושג שיירי מצווה?
הרב אהרן ליכטנשטיין קדושת כהונה וקדושת לויה האם קדושת הכהונה תלויה כולה בעבודת הכהנים במקדש, או שמא עבודת הכהנים במקדש יוצרת קדושה עצמאית, או האם היא לא תלויה כלל בעבודת המקדש? האם יש בזמן הזה קדושת כהונה? האם קדושת הלויים נובעת מהעובדה שהם משרתים בקודש, או שמא זו קדושה עצמאית? האם ניתן לומר שהלויים עשויים לזכות בקדושה עצמאית, אך רק מכוחם של הכהנים?
הרב משה טרגין אופיים של הביכורים קיים דמיון בולט בין מצוַת הביכורים לבין מצוות המעשר והתרומה. מהו הקשר בין הביכורים לבין עולם הקרבנות והמקדש?