או"ח שונות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון ברכות הדגן מהם המצבים השונים של הדגן, ומהי הברכה המתאימה לכל מצב? מה מברכים על שלווה? מהי פת הבאה בכיסנין? מהי ברכתם של חלה מתוקה, פיצה, בורקס, אורז ומצות? הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי קריאת התורה בפורים הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי היוצא בשיירא וחמץ שנפלה עליו מפולת הגמרא מבחינה בין חיוב ביעור החמץ של אדם שיוצא מביתו בתוך שלושים יום לפני הפסח ולאדם שיוצא קודם לכן. האם הבחנה זו מצד ביעור חמץ דאוריתא או דרבנן? המאמר דן בסוגיה זו ומתמקד בשיטת רש`י. הלכה אורח חיים
הרב עזרא ביק נוסח 'אתה חוננתנו' הלכה אורח חיים
הרב שמואל דוד שמיעת שירים בימי בין המיצרים בחלקו השני של השיעור נעסוק בשאלת האיסור לשמוע שירים ומנגינות בימי בין המיצרים. בהקשר לכך נבחן מתי בדיוק חל האיסור - כל שלשת השבועות, מר"ח אב או רק בשבוע שחל בו ת"ב. בנוסף לכך נדון בשאלה האם האיסור חל לגבי כל שמיעת מנגינות, או שיש היתר לשמוע שירים דרך אגב, או שירים מוקלטים. לבסוף נסכם את דברינו הלכה למעשה. הלכה אורח חיים
הרב שמואל דוד על שירה ושמיעת מוסיקה הלכה אורח חיים
הרב בנימין תבורי ט' באב שחל בשבת כאשר תשעה באב חל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, חלים עליו מספר דינים ייחודיים. מאמר זה מבאר את האפשרויות השונות, את הנפקא-מינות הנובעות מהן לגבי שבת ויום ראשון, את מחלוקת הראשונים ואת פסיקת ההלכה. הלכה אורח חיים
הרב משה פינצ'וק תשעה באב איקרי מועד מדוע נקרא תשעה באב 'מועד'? מאמר זה מבאר את הרעיון העומד מאחורי דברי חז"ל אלו, שיש להם משמעות הלכתית ורעיונית המקשרת בין החורבן לבין תחילתה של הגאולה. הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון מדיני תשעת הימים מאמר זה מפרט את הדינים הקשורים לתשעת הימים על פי המקורות השונים, ומביא את פסיקת ההלכה ואת התייחסות האחרונים לדינים שונים בימינו. הלכה אורח חיים
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק האבכה בחודש החמישי כל עוד שלתעלומת "איכה" לא נמצא פתרון - אסור לנטוש את תשעה באב; כל עוד יהודי שואל "איכה", יש להמשיך ולהתענות בתשעה באב. הלכה אורח חיים
הרב יהודה שביב חורבן וגאולה בזמן - עיון ברמב"ם במניין התעניות, בחר הרמב"ם למנותן בסדר שונה מן המניין המוזכר בנביאים. לשם מה שינה הרמב"ם את סדר התעניות? המאמר מבאר קושייה זו על שיטת הרמב"ם, ומסביר את הערך המוסף המחשבתי הגלום בדבריו. הלכה אורח חיים
רבני ותלמידי הישיבה הוספות בברכת המזון בסעודה שנמשכת מיום ליום מה דינו של מי שהתחיל את סעודתו ביום חול וסיים אותה בראש חודש - האם עליו להוסיף "יעלה ויבוא" בברכת המזון? מאמר זה דן במצבים השונים של התמשכות הסעודה בין שני ימים שונים, ומביא את שיטות הפוסקים השונות. הלכה אורח חיים
הרב בנימין תבורי עובר לעשייתן הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין ליל י`ד ול' יום קודם הפסח הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין ספירת העומר מצות ספירת העומר נזכרת בתורה בשני מקומות: בפרשת אמור ובפרשת ראה. הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין בגד החייב בציצית האם בגד עם חמש כנפות או עם שלוש כנפות חייב בציצית? מה מעמדם של בגדים שאינם עשויים מצמר או מפשתים? האם ישנה הבחנה בין פרשיית ציצית שבפרשת שלח-לך לבין פרשיית הציצית שבפרשת כי-תצא? הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין האם מצוַת הציצית היא חובה? הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות ציצית (א) הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות ציצית (ב) הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין הדלקה מנר לנר האם מותר להדליק נר מנרות החנוכה מנר חנוכה אחר? האם יש הבדל בין הדלקה באמצעות נר חול לבין הדלקה ישירה ע`י נר מצווה? השיעור עוסק בשאלות אלו על רקע העיסוק היסודי בשאלת מעמד הנר הראשון לעומת הנרות האחרים, עיקר מצו?ת ההדלקה לעומת ה`מהדרין` וה`מהדרין מן המהדרין`, והיחס בין רמות-קיום שונות של מצווה אחת. הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין חיוב נשים בנר חנוכה הגמרא קובעת שנשים חייבות במקרא מגילה, בנר חנוכה ובארבע כוסות כי `אף הן היו באותו הנס`. מהו אופיו של חיוב זה? האם נשים יכולות להוציא גברים במצוות אלו? האם ניתן לחלק בין מצו?ת נר חנוכה לבין שאר המצוות? האם נשים כיום צריכות להדליק נרות חנוכה? הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין מכירת חמץ המאמר סוקר את הבעיות הקיימות ביחס למכירת חמץ - כיצד ניתן להתגבר על איסור בל ייראה ובל יימצא? האם מותר להערים? וכיצד נעשית ההקנאה לגוי? הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין מצה של איסור הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין תערובת חמץ מה דינה של תערובת חמץ בפסח, האם היא אסורה מדאורייתא או מדרבנן? מה היחס בין דיני תערובת חמץ לבין דיני התערובות הרגילים? מהו אופי הדין של אכילת כזית בזמן של כדי אכילת פרס? הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין ברכת הגומל הלכה אורח חיים

עמודים